DARMOWY POBIERACZ WIDEO DLA YOUTUBEKorzystając z naszych usług, akceptujesz nasze Warunki korzystania.

DARMOWY POBIERACZ WIDEO: POBIERZ YOUTUBE, FACEBOOK I WIĘCEJ ...

WARUNKI USŁUG / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy w keepvid.tube („Witrynie”). Korzystanie z Witryny oraz produktów i usług internetowych KeepVid („Firma”) (zwanych łącznie „Usługami”) podlega warunkom umowy prawnej między Tobą a Firmą. Na tę umowę składają się niniejsze Warunki świadczenia usług oraz Polityka prywatności firmy (zwane łącznie „Warunkami”).
 1. Stronie internetowej.
  Termin „strona internetowa”, w znaczeniu stosowanym w niniejszym dokumencie i zdefiniowanym w ust. 1, obejmuje, bez ograniczeń, informacje, linki i wszelkie inne usługi, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem dowolnego medium lub urządzenia obecnie znanego lub opracowanego i dostępnego na stronie internetowej, w tym między innymi usług . Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie z Witryny może skutkować niektórymi komunikatami Firmy, takimi jak ogłoszenia serwisowe, przetwarzanie zamówień i komunikaty administracyjne.
 2. Akceptacja warunków.
  Aby korzystać z Usług, musisz najpierw zaakceptować Warunki. Nie możesz korzystać z Usług, jeśli nie akceptujesz Warunków. Możesz zaakceptować Warunki, korzystając z Usług. W takim przypadku rozumiesz i zgadzasz się, że Firma będzie traktować twoje korzystanie z Usług jako akceptację Warunków od tego momentu. Nie możesz korzystać z Usług i nie możesz zaakceptować Warunków, jeśli: (i) nie jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę z Firmą; lub (ii) jesteś osobą wykluczoną z otrzymywania Usług na mocy prawa Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w tym kraju, w którym mieszkasz lub z którego korzystasz.
 3. Zmiany warunków.
  Firma może od czasu do czasu zmieniać Warunki. Po wprowadzeniu tych zmian Firma opublikuje zmienione Warunki tutaj. Rozumiesz i zgadzasz się, że jeśli korzystasz z Usług po dniu, w którym obowiązujące Warunki uległy zmianie, korzystanie z nich oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków.
 4. Wymagania.
  Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny wyłącznie w celach dozwolonych przez Warunki i wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub ogólnie przyjęte praktyki w odpowiednich jurysdykcjach.
 5. Zabronione postępowanie.
  Zgadzasz się, że nie będziesz:
  1. Weź udział w jakichkolwiek działaniach, które zakłócają lub zakłócają działanie Witryny, Usług lub serwerów i sieci połączonych z Usługami, lub są niezgodne z wszelkimi wymogami, procedurami, polityką lub przepisami sieci połączonych z Usługami;
  2. Korzystaj z Usług w celach niezgodnych z prawem lub niezgodnych z prawem lub w celu gromadzenia danych osobowych bez uprzedniej zgody;
  3. Fałszować nagłówki, manipulować identyfikatorami lub podejmować inne działania mające na celu ukrycie pochodzenia jakiejkolwiek Treści lub zmienić dowolną Treść;
  4. Przesyłaj, publikuj, wysyłaj e-mailem, przesyłaj lub w inny sposób udostępniaj Treści, które naruszają wszelkie patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności dowolnej strony;
  5. Przesyłaj, wysyłaj, wysyłaj wiadomości e-mail, przesyłaj lub w inny sposób udostępniaj dowolną Treść zawierającą wirusy oprogramowania lub inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego lub sprzętu bądź jakiegokolwiek sprzętu telekomunikacyjnego;
  6. Przesyłaj, publikuj, wysyłaj e-mailem, przesyłaj lub w inny sposób udostępniaj dowolne Treści komercyjne; lub
  7. Podszywaj się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie oświadczaj lub w inny sposób wprowadzaj w błąd swoje powiązania z osobą lub podmiotem podczas rejestracji lub w inny sposób.
 6. Monitorowanie.
  Firma zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, monitorowania, filtrowania, przeglądania, odmowy lub usuwania jakichkolwiek treści ze strony internetowej z dowolnego powodu i za powiadomieniem lub bez niego.
 7. Zakończenie.
  Warunki będą obowiązywać do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub Firmę. Jeśli chcesz rozwiązać umowę prawną ze Spółką, możesz to zrobić, zaprzestając korzystania ze wszystkich Usług. Firma może rozwiązać umowę prawną z tobą w dowolnym momencie, według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez, w tym jeśli: (i) naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków; (ii) Usługi zostały zmodyfikowane, wyeliminowane lub przestały być opłacalne z handlowego punktu widzenia.
 8. Własność intelektualna.
  Użytkownik rozumie, że wszelkie informacje lub materiały dostępne w ramach Usług lub Witryny lub za ich pośrednictwem („Treść”) są wyłączną odpowiedzialnością osoby, od której takie informacje lub materiały pochodzą. Wszystkie Treści, w tym między innymi reklamy, posty, blogi, wiadomości i linki stron trzecich w Witrynie, mogą być chronione prawami własności intelektualnej, które są własnością dostawcy Treści (lub innych osób lub podmiotów). Nie możesz modyfikować, wynajmować, wynajmować, wypożyczać, sprzedawać, dystrybuować, kopiować ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie tej Treści (w całości lub w części), chyba że uzyskasz pisemną zgodę właścicieli tej Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) Firma (lub jej licencjodawcy) jest właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów w Usługach i Treściach tworzonych przez Firmę, w tym wszelkich praw własności intelektualnej przysługujących w Usługach (niezależnie od tego, czy te prawa są zarejestrowane lub nie i gdziekolwiek na świecie prawa te mogą istnieć); oraz (ii) że Firma nie jest w żaden sposób odpowiedzialna ani nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności związanej z treściami, które nie zostały utworzone przez Firmę. Znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe występujące w Witrynie są powszechnie obowiązującym prawem lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Firmy, jej licencjodawców lub innych podmiotów. Żadne znaki towarowe, znaki usługowe ani nazwy handlowe nie mogą być używane bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela.
 9. Składki.
  Przesyłając pomysły, sugestie, recenzje, dokumenty i / lub propozycje („Wkłady”) do Firmy, potwierdzasz, reprezentujesz i zgadzasz się, że:
  1. Twoje uwagi nie zawierają poufnych ani zastrzeżonych informacji;
  2. Firma nie jest zobowiązana do zachowania poufności, wyraźnej ani dorozumianej, w odniesieniu do Wkładów;
  3. Firma nie jest zobowiązana do zachowania poufności, wyraźnej ani dorozumianej, w zakresie do Wkładów;
  4. Firma może mieć coś podobnego do Wkładów już rozważanych lub opracowywanych;
  5. Twoje wkłady automatycznie stają się własnością firmy bez żadnych zobowiązań wobec ciebie; i
  6. Nie jesteś uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania ani zwrotu kosztów od Firmy w żadnych okolicznościach.
 10. Spinki do mankietów.
  1. Towarzyski. Usługi mogą zawierać hiperłącza do innych stron internetowych lub zasobów. Firma może nie mieć kontroli nad takimi witrynami ani zasobami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów i nie promuje żadnych reklam, produktów ani innych materiałów na takich stronach lub zasobach ani z nich dostępnych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez ciebie w wyniku dostępności tych zewnętrznych stron lub zasobów, lub w wyniku jakiegokolwiek polegania przez ciebie na kompletności, dokładności lub istnienie jakichkolwiek reklam, produktów lub innych materiałów w takich witrynach internetowych lub zasobach lub z nich dostępnych.
  2. Przychodzące. Możesz utworzyć link do strony internetowej, pod warunkiem, że link nie oznacza ani nie sugeruje poparcia lub sponsorowania przez firmę ciebie, twojej firmy lub witryny. Nie możesz oprawiać żadnej części Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.
 11. Spory ze stronami trzecimi.
  W przypadku sporu między użytkownikami Witryny lub między użytkownikiem a jakąkolwiek stroną trzecią, rozumiesz i zgadzasz się, że Firma nie ma obowiązku angażowania się. W przypadku sporu z jednym lub kilkoma innymi uczestnikami lub stronami trzecimi zwalniasz Firmę, jej przedstawicieli, pracowników, agentów, przedstawicieli i następców z wszelkich roszczeń, żądań i szkód wszelkiego rodzaju i charakteru, znanych lub nieznanych, podejrzewanych lub nieprzewidziane, ujawnione i nieujawnione, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z takimi sporami.
 12. Modyfikacja lub zaprzestanie świadczenia usług.
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że forma i charakter Usług świadczonych przez Spółkę może się zmieniać od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Firma może również zaprzestać, na stałe lub tymczasowo, świadczenia Usług (lub jakichkolwiek funkcji) użytkownikowi lub ogólnie użytkownikom według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia. Zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić wobec ciebie ani żadnej strony trzeciej odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.
 13. Odszkodowanie.
  Zgadzasz się zabezpieczyć firmę i zabezpieczyć ją przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi opłatami i kosztami obsługi prawnej, wniesionymi przez dowolną stronę trzecią z powodu lub wynikającej z Treści, które przesyłasz, publikujesz, przekazujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Usług, twojego użytkowania Usług, twoje połączenie ze Stroną lub Usługami, twoje naruszenie Warunków lub twoje naruszenie jakichkolwiek praw innych osób. Zgadzasz się również zabezpieczyć firmę i zabezpieczyć ją przed wszelką odpowiedzialnością lub szkodami wynikającymi z korzystania z Treści dostarczanych za pośrednictwem Usług lub w Witrynie, niezależnie od tego, czy takie informacje zostały dostarczone przez Firmę, czy stronę trzecią.
 14. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI.
  Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że korzystasz z Usług na własne ryzyko i że Usługi są świadczone „tak, jak są” i „jak dostępne”. W szczególności Firma, jej zleceniodawcy, podmioty stowarzyszone i licencjodawcy nie reprezentują ani nie reprezentują gwarantuje, że (a) korzystanie z Usług spełni Twoje wymagania; (b) korzystanie z usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów; (c) wszelkie informacje uzyskane przez użytkownika w wyniku korzystania z Usług będą dokładne lub wiarygodne; oraz (d) że wady w działaniu lub funkcjonalności oprogramowania dostarczonego użytkownikowi w ramach Usług zostaną usunięte. Wszelkie materiały uzyskane w wyniku korzystania z Usług są wykonywane według własnego uznania i na własne ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub innego urządzenia lub utratę danych wynikającą z takich materiałów. Żadne informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, uzyskane przez Ciebie od Firmy lub za pośrednictwem lub z Usług nie będą stanowić gwarancji, która nie jest wyraźnie określona w Warunkach. Firma ponadto wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków wszelkiego rodzaju związanych z Witryną, Usługami lub produktami zakupionymi za pośrednictwem, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz bez naruszenia.
 15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
  Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że Firma, jej zleceniodawcy, podmioty stowarzyszone i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, które mogą zostać poniesione przez Ciebie, niezależnie od tego, jak zostały spowodowane i zgodnie z dowolną teorią odpowiedzialności. Obejmuje to między innymi utratę zysków (poniesioną bezpośrednio lub pośrednio), utratę dobrej woli lub reputacji biznesowej, utratę danych, koszt zakupu towarów lub usług zastępczych lub inną utratę wartości niematerialnych ; lub
  2. wszelkie straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez użytkownika, w tym między innymi straty lub szkody wynikające z: (i) jakiegokolwiek polegania przez użytkownika na kompletności, dokładności lub istnieniu jakiejkolwiek Treści lub w wyniku jakiejkolwiek relacji lub transakcja między tobą a jakąkolwiek stroną trzecią; (ii) wszelkie zmiany, które Firma może wprowadzić w Usługach lub w przypadku jakiegokolwiek trwałego lub tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług (lub jakichkolwiek funkcji w ramach Usług); (iii) usunięcie, uszkodzenie lub brak przechowywania jakiejkolwiek Treści; lub (iv) brak zachowania bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta. Ograniczenia odpowiedzialności Firmy wobec ciebie mają zastosowanie niezależnie od tego, czy firma została poinformowana, czy też powinna była wiedzieć o możliwości wystąpienia takich strat.

  Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub warunków ani ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane zaniedbaniem, naruszeniem umowy lub naruszeniem dorozumianych warunków, lub przypadkowymi lub wynikowymi szkodami. W związku z tym tylko ograniczenia, które są zgodne z prawem w Twojej jurysdykcji, będą miały zastosowanie do Ciebie, a nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 16. Potwierdzenie.
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (a) przeczytał i zrozumiał Warunki; (b) Warunki są uczciwe, rozsądne i nie są nadmiernie restrykcyjne; oraz (c) miałeś okazję skonsultować się z wybranym przez siebie doradcą prawnym przed wyrażeniem zgody na Warunki.
 17. Przetrwanie.
  Po rozwiązaniu niniejszych Warunków obowiązują postanowienia dotyczące własności intelektualnej, wkładów, sporów ze stronami trzecimi, odszkodowań, wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, uznania, przeżycia i postanowień ogólnych.
 18. Postanowienia ogólne.
  1. Powiadomienia Firma może przekazywać Ci powiadomienia, w tym dotyczące zmian w niniejszych Warunkach, pocztą elektroniczną, zwykłą pocztą lub zamieszczając ogłoszenia w Witrynie lub za pośrednictwem Usług.
  2. Zrzeczenie się. Każde zrzeczenie się przez Firmę jakiegokolwiek naruszenia lub nieprzestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków będzie miało formę pisemną i nie będzie interpretowane jako ciągłe zrzeczenie się tego postanowienia ani zrzeczenie się jakiegokolwiek innego naruszenia lub nieprzestrzeganie jakiegokolwiek innego postanowienia Warunków.
  3. Całość porozumienia. Niniejsze Warunki i Polityka Prywatności obejmują całe porozumienie między stronami w zakresie i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy, ustne lub pisemne, dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.
  4. Opłaty adwokackie. W związku z wszelkimi sporami wynikającymi z niniejszych Warunków strona wygrywająca jest uprawniona do odzyskania wszystkich poniesionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, niezależnie od tego, czy zostały poniesione podczas ugody, na rozprawie, w postępowaniu arbitrażowym, w postępowaniu odwoławczym, czy w postępowaniu upadłościowym.
  5. Rozdzielność. Każde postanowienie niniejszych Warunków, które jest nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, co do takiej jurysdykcji, będzie nieskuteczne w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności bez unieważnienia lub niewykonalności pozostałych postanowień niniejszych Warunków ani nie wpłynie na ważność lub wykonalność któregokolwiek z nich postanowienia niniejszych Warunków w dowolnej innej jurysdykcji.
  6. Zrzeczenie się prawa do rozprawy przysięgłych. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, strony świadomie i dobrowolnie zrzekają się wszelkich przysługujących im praw zgodnie z obowiązującym prawem do rozprawy sądowej przysięgłych we wszelkich sporach wynikających z niniejszych Warunków lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych.
  7. Efekt wiązania. Niniejsze warunki są wiążące i wiążące dla stron niniejszej umowy i ich następców, upoważnionych cesjonariuszy lub przedstawicieli prawnych.
  8. Siła wyższa. Firma nie będzie uważana za naruszającą niniejsze Warunki w zakresie, w jakim wykonanie jej zobowiązań lub próby naprawienia jakiegokolwiek naruszenia są opóźnione, ograniczone lub uniemożliwione z powodu jakiegokolwiek działania Boga, klęski żywiołowej, aktu rządowego lub innego aktu lub warunki poza rozsądną kontrolą Spółki.
  9. Wspólne opracowanie. Jeśli pojawi się dwuznaczność lub kwestia zamiaru w odniesieniu do któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, Warunki będą interpretowane tak, jakby zostały sporządzone wspólnie przez strony i nie powstanie domniemanie ani ciężar dowodu na korzyść lub niekorzystne dla którejkolwiek ze stron z tytułu autorstwa którejkolwiek z osób postanowienia niniejszych warunków.
  10. Brak przydziału. Niniejsza umowa może nie zostać przez Ciebie przeniesiona. Firma może przypisać całość lub niektóre części tej umowy w dowolnym momencie.